Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Metody nauczania

PEDAGOGIKA M.MONTESSORI

Cele:

Pedagogika Montessori pomaga w rozwijaniu indywidualnych cech osobowości, w formowaniu prawidłowego charakteru, zdobywaniu wiedzy, umiejętności szkolnych i współdziałania.

 

Cele te realizowane są poprzez pomoc dziecku w:

 • rozwijaniu samodzielności i wiary we własne siły,
 • wypracowaniu szacunku do porządku i do pracy,
 • wypracowaniu zamiłowania do ciszy i w -tej atmosferze do pracy indywidualnej i zbiorowej,
 • osiąganiu długotrwałej koncentracji nad wykonywanym zadaniem,
 • wypracowaniu postaw posłuszeństwa opartego na samokontroli, a nie na zewnętrznym przymusie,
 • uniezależnieniu od nagrody,
 • formowaniu postaw wzajemnej pomocy bez rywalizacji,
 • szacunku dla pracy innych,
 • rozwijaniu indywidualnych uzdolnień i umiejętności współpracy,
 • osiąganiu spontanicznej samodyscypliny wynikającej z dziecięcego posłuszeństwa.

 

METODA IMMERSJI JĘZYKOWEJ

Metoda ta traktuje język jako narzędzie do poznawania otaczającego świata. Ucząc się języka w ten sposób, robi się to niejako przy okazji. Nie ma wkuwania słówek na pamięć i żmudnej nauki gramatyki. Wprowadzamy dziecko w świat języka obcego, bez wyjaśnień w języku ojczystym. Dziecko poznaje świat intuicyjnie, obserwuje, uczy się, słucha i zaczyna mówić. Jest to bardzo skuteczna metoda nauki,  gdyż działa w sposób naturalny i pozwala na stopniowe oswajanie się z językiem obcym.

 

Do najczęściej wymienianych zalet immersji językowej należą:

 • Nauka bez stresu, w naturalny sposób
 • Nauka połączona z zabawą
 • Nauka intuicyjna

 

 

PEDAGOGIKA ZABAWY

CEL:

Harmonijny i wszechstronny rozwój jednostki funkcjonującej w ramach określonej grupy, a także pomoc w odkrywaniu najlepszych cech. Pedagogika zabawy dostarcza nauczycielowi rozmaitych pomysłów, umożliwiających mu świadomą, kreatywną, pobudzającą do twórczych rozwiązań pracę z uczniami. Pedagogika zabawy kieruje się następującymi zasadami: dobrowolność, wykorzystanie szeroko rozumianej zabawy do pobudzania twórczej aktywności dziecka, kształtowanie umiejętności zawierania kontaktów z dziećmi.

 

Rodzaje zabaw stosowanych w pedagogice zabawy:

 • zabawy ułatwiające wejście w grupę, poznanie otoczenia, poznanie imion,
 • zabawy rozluźniające, odprężające, wykorzystujące ruch, taniec, gest,
 • zabawy ułatwiające wprowadzenie tematu, pozwalające poznać odczucia, potrzeby dziecka,
 • gry dydaktyczne polegające na przedstawieniu danych treści w formie zagadkowego problemu i poszukiwaniu rozwiązań według proponowanych reguł,
 • gry dyskusyjne polegające na analizowaniu danego problemu z różnych stron z włączeniem wiedzy i doświadczenia,
 • drama,
 • zabawy umożliwiające samoocenę,
 • zabawy integrujące dużą grupę, umożliwiające wszystkim wspólną zabawę bez rywalizacji

 


KINEZJOLOGIA EDUKACYJNA

Kinezjologia Edukacyjna określana mianem gimnastyki mózgu pomaga dzieciom na rozwinięcie ich potencjalnych możliwości zablokowanych w ciele. Ćwiczenia gimnastyki mózgu tworzą nowe połączenia nerwowe, po których biegną impulsy do kory mózgowej, gdzie z kolei odbywa się właściwy dla każdego człowieka proces uczenia. Proste ruchy ciała jakie opracował Dennison w szybkim czasie prowadzą do poprawy koncentracji na określonym zadaniu, na poprawie koordynacji ruchowej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej. Dzięki ćwiczeniom wzrokowej ósemki, alfabetycznej ósemki następuje poprawa widzenia centralnego i obwodowego, poprawia się jakość pisania, czytania, wysławiania się. Dzieci stają się spokojniejsze, mniej pobudzone, zrelaksowane, dodają im energii do działania, szybciej przyswajają nowe wiadomości. Dzieje się tak dzięki zsynchronizowaniu półkuli logicznej odpowiedzialnej za liczby, wzory, działania matematyczne oraz półkuli prawej odpowiedzialnej za emocje.

 

Cele:

 • przygotowanie dziecka do pisania i czytania,
 • poprawa koncentracji, spostrzegawczości,
 • zwiększenie ilości i tempa zapamiętanego materiału,
 • usprawnienie zmysłów,
 • poprawa widzenia centralnego i obwodowego,
 • likwidowanie napięć i lęków,
 • wzrost poczucia własnej wartości,
 • rozwijanie kreatywności i uzdolnień artystycznych,
 • osiągnięcie przez dziecko dobrego samopoczucia i nawyku pozytywnego myślenia,
 • przezwyciężenie trudności związane z dysleksją, dysgrafią, dysortografią.

 

METODY DOBREGO STARTU

CEL:

Wielozmysłowe uczenie dziecka wykonywania ruchów zharmonizowanych w określonej przestrzeni i czasie oraz rozwijanie podstawowych funkcji spostrzegania i motoryki.

 

W metodzie wykorzystuje się trzy rodzaje ćwiczeń:

 • ćwiczenia ruchowe - celem jest usprawnianie analizatora kinestetyczno-ruchowego,
 • ćwiczenia ruchowo-słuchowe - celem jest usprawnianie analizatora kinestetyczno-ruchowego i słuchowego,
 • ćwiczenia ruchowo-słuchowo-wzrokowe - celem jest usprawnianie trzech analizatorów równocześnie kinestetyczno-ruchowego, słuchowego, wzrokowego.

Dziecko łącząc różne rodzaje aktywności śpiewa, dotyka, rysuje, słucha, pisze, wykonuje ćwiczenia relaksacyjne i ruchowe. Jest to niezbędne do opanowania umiejętności pisania i czytania.

 

Metoda składa się z dwóch części:

 • Piosenki do wzorów graficznych, do rysowania
 • Piosenki na literki tzw. Alfabet Piosenek
 • Zestaw ćwiczeń usprawnia funkcje psychomotoryczne, wzrokowe, słuchowe, ruchowe, utrwala lateralizację, orientację w schemacie ciała i przestrzeni.

 

METODY TWÓRCZEGO MYŚLENIA

CELE: 

Doskonalenie umiejętności wypowiadania myśli, wrażeń, wątpliwości, uświadomienie wartości estetycznych, wyzwolenie porównania i oceniania, kształtowanie kreatywnej postawy.

Metody twórczego myślenia:

 • analogia fantastyczna - dziecko wymyśla konsekwencje podanych zdarzeń i przedstawia je w pracy plastycznej,
 • metafora sensoryczna - dziecko szuka symboli do pojęć ogólnych np. ciepło, ruch,
 • analogia personalna - dziecko wczuwa się w symbole, przedmioty np. jestem kropelką wody,
 • metoda rysunkowa - dziecko przedstawia w formie plastycznej np. pojęcia abstrakcyjne.

 

Techniki stymulujące myślenie twórcze: 

 • sztafeta - uzupełnianie pomysłów poprzednika o nowe elementy,
 • język ciała - wyrażanie przy pomocy ruchów ciała nastroju, czynności,
 • obora - naśladowanie głosów zwierząt,
 • improwizacja muzyczna,
 • burza pytań,
 • archiwum - wyszukiwanie rzeczy według określonych kryteriów,
 • łańcuch obrazów - układanie wspólnego opowiadania.

 

Wyzwalaniu aktywności i twórczości dzieci służą zajęcia muzyczne, które będą prowadzone wg ideii:

 • Carla Orffa,
 • aktywnego słuchania muzyki metodą Batii Strauss,
 • muzykoterapii w tym choreoterapii oraz arteterapii (działań plastycznych przy muzyce i do muzyki).

 

W koncepcji C. Orffa ma miejsce twórcze obcowanie z muzyką, przenika ją idea kreatywności w każdym zakresie. Zajęcia prowadzone wg koncepcji Orffa pozwalają na rozwój osobowości dziecka, wzmacnianie wiary we własne możliwości, rozwijanie umiejętności kreatywnego myślenia. Batia Strauss dopasowuje dziecięcą aktywność ruchową, taneczną i instrumentalną do dzieł muzyki klasycznej a przez to stwarza dzieciom możliwość zabawy z muzyką. Celem zajęć z elementami twórczości jest wypowiadanie się dzieci głosem, ruchem, muzyką. Dziecko tworzy z własnej inicjatywy i potrzeby. Stawianie dziecku konkretnych zadań dotyczących różnych form działalności muzycznej umożliwia wspieranie rozwoju i dziecięcej twórczości.

 

Takie zajęcia stwarzają okazję do:

 • ćwiczenia samodzielności, kreatywności,
 • rozbudzania wrażliwości na muzykę,
 • rozwijania mowy dzięki śpiewaniu, rytmizowaniu tekstów,
 • kształcenia wrażliwości słuchowej,
 • tworzenia akompaniamentów,
 • wyrażania gestem, ruchem muzyki,
 • zwiększania koordynacji ruchowej oraz orientacji przestrzennej,
 • aktywnego słuchania muzyki (malowanie, gra, taniec),
 • pokonywania nieśmiałości, bierności, lęku,
 • wyzwalania pozytywnych emocji, a czasami wyciszania, uspokajania.

 

Wychowanie przez sztukę stymuluje wszechstronny rozwój osobowości dziecka. W codziennej pracy wychowawczo-dydaktycznej będziemy wykorzystywać metody wielostronnego kontaktu ze sztuką, dzięki czemu inspirujemy dziecko do działania, przeżywania oraz budowania własnego systemu wartości.

 

CO CHCEMY OSIĄGNĄĆ?

 • wyzwolić w dzieciach autentyczną ekspresję, która jest następstwem naturalnej potrzeby komunikowania innym ludziom własnych uczuć, myśli i przeżyć,
 • nauczyć przedszkolaki bystrej obserwacji rzeczywistości,
 • rozwinąć pamięć, spostrzegawczość i kreatywność.

 

JĘZYK ANGIELSKI

 • zajęcia prowadzone są przez pięć dni w tygodniu,
 • nauczyciel podczas zajęć będzie używać języka angielskiego (kształcenie biernej kompetencji językowej), a także zachęcać dzieci do używania poznanego słownictwa podczas różnych form aktywności,
 • hasłem przewodnim jest: Nauka poprzez zabawę (dzieci śpiewają, tańczą, grają, rysują, uczą się wierszyków, wyliczanek),
 • zajęcia nastawione są na rozwijanie świadomości językowej każdego, nawet najmłodszego dziecka,
 • każde spotkanie ma także na celu przybliżenie dzieciom kultury i zwyczajów panujących w Anglii.

 

Dzieci uczą się bardzo szybko, dlatego tak ważne jest nauczanie języka obcego od najmłodszych lat. Jest on nowością, którą dziecko traktuje jak przygodę. Podczas gier i zabaw przedszkolak nie czuje presji, że musi się czegoś nauczyć, bo przychodzi to w sposób naturalny.

 

Rozpoczęcie nauki języka obcego w tak wczesnym wieku jest ogromną inwestycją na przyszłość. Języki obce w XXI w odgrywają bardzo dużą rolę w społeczeństwie i życiu człowieka.

 

Wychodząc naprzeciw wymaganiom stawianym w dzisiejszych czasach pragniemy wykorzystać naturalny potencjał małego dziecka, jakim jest szybkie przyswajanie języków obcych. Dlatego też otoczymy dzieci w przedszkolu językiem angielskim połączonym z praktycznym działaniem.Lekcje angielskiego będą pełne ruchu, śpiewu i elementów rytmiki, czyli z użyciem metody opracowanej przez Carla Orffa. Dzieci aktywnie uczestniczą w zajęciach powtarzając słowa i gesty, dzięki czemu lepiej kojarzą i zapamiętują ich znaczenia.

 

Nauczyciel wykorzystuje wiele dostępnych metod takich jak kolorowe plansze, gry ruchowe w kole i statyczne z użyciem kart obrazkowych lub naśladownictwa. Dzięki spójności materiału dzieci utrwalają wyrazy poprzez działanie. Z okazji uroczystości przedszkolnych organizowane będą przedstawienia i występy, w których będą brały udział wszyscy wychowankowie prezentując piosenki i wierszyki w języku angielskim.

Data dodania: 2018-10-23 13:23:18
Data edycji: 2022-03-06 13:20:48
Ilość wyświetleń: 2291
zielony napis Happy Childhood

Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat

Janusz Korczak
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Logo Facebook
Facebook